Algemene verkoopvoorwaarden Mopar Store voor B2B

 1. Onderwerp

1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de "Verkoopsvoorwaarden") zijn van toepassing op de aankoop van reserveonderdelen, accessoires en werkplaatsgereedschappen, met inbegrip van maar niet beperkt tot diagnose-instrumenten, onder het merk Mopar (hierna de "Producten") via de e-commerce site www.moparstore.be (hierna de "Site") door de gebruikers zoals beschreven in het volgende artikel 1.2 en binnen de begrenzingen en volgens de voorschriften zoals beschreven in artikel 3 van de huidige Verkoopsvoorwaarden. De Site is eigendom van FCA Belgium N.V., met maatschappelijke zetel in 1930 Zaventem, Da Vincilaan 3, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0400.354.731 (hierna "Verkoper").

1.2. De Verkoper zal de verkoop van de Producten via de Site afhandelen.

Aankopen van de Producten op de Site zullen uitsluitend door de Verkoper en de koper (hierna "Hersteller(s)") van een of meer Producten worden gedaan voor doeleinden die verband houden met hun commerciële, ambachtelijke of professionele activiteit van bijstand en onderhoud van voertuigen en bedrijfsvoertuigen, met inbegrip van FCA-merken (Verkoper en Hersteller worden hierna gezamenlijk aangeduid als de "Partijen"). Aankopen mogen geen andere doeleinden hebben dan de hierboven aangegeven doeleinden, aangezien het doel van de wederverkoop uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

 

De Herstellers, zijnde rechtsonderhorigen die handelen in de sfeer van hun eigen ondernemings-, commerciële, ambachtelijke of professionele activiteit, vallen niet onder het begrip "consument", die wordt gedefinieerd in art. I.1, 2° van het Wetboek van economisch recht als « iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen ».

 

De Site is gewijd aan de verkoop van Producten aan Herstellers en dus aan personen, die niet als Consument in de zin van art. I.1, 2° van de Wetboek van economisch recht worden beschouwd.

 

Gelet op het bovenstaande moet de Hersteller zich, om de Producten te kunnen kopen,  als zodanig identificeren op de Site door zijn BTW-nummer op te geven, dat door de Verkoper zal worden geverifieerd om de account te registreren. In geval van onjuiste invoer of niet-overeenstemming van het BTW-nummer, of de activiteit die wordt uitgevoerd met de Hersteller, zal deze laatste niet in staat zijn om zijn account te registreren, noch om zich aan te melden ("Log-in"), en zal daarom niet in staat zijn om de Producten te kopen. In dit verband verklaart en garandeert de Hersteller, die zich ten volle bewust is van het belang van de bovengenoemde procedure, die erop gericht is om het selectieve distributiesysteem van de Verkoper te vrijwaren, het volgende:

 

 • de Site te gebruiken voor doeleinden, die strikt verband houden met en uitsluitend functioneel zijn voor de bijstand, de reparatie en het onderhoud van auto's en bedrijfsvoertuigen en geen Producten te kopen voor andere doeleinden dan of die geen verband houden met zijn activiteit als Hersteller ("reparatiedoel"). Hij aanvaardt ook dat, indien de Verkoper zich bewust wordt van het feit dat de Site voor andere doeleinden dan die van de Hersteller wordt gebruikt door de laatste, de Verkoper niet zal overgaan tot de verkoop van de Producten via de Site en zich kan terugtrekken uit bestellingen, die reeds bevestigd zijn bij de Hersteller, en ook het account waaronder de Hersteller zich heeft geregistreerd kan annuleren.

 

1.3. Alle mededelingen van de Hersteller, die verband houden met en/of betrekking hebben op met de aankoop van de Producten - met inbegrip van eventuele rapporten, klachten, verzoeken om aankoop en/of levering van de Producten, enz. - dienen aan de Verkoper te worden verzonden naar de adressen en op de wijze zoals aangegeven op de Site in de speciale rubriek "Contacteer ons".

1.4. Elke aankoop is onderworpen aan deze Verkoopsvoorwaarden, met inbegrip van informatie over Producten en betalingen, in de versie die van tijd tot tijd wordt bijgewerkt en die door de Verkoper op het moment van de bevestiging van de bestelling door de Verkoper op de Site zal worden gepubliceerd. Deze Verkoopsvoorwaarden en hun updates zijn beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de Site in de sectie "Verkoopsvoorwaarden" en moeten uitdrukkelijk worden aanvaard door de Hersteller alvorens de Bestelling waarnaar in het artikel 3 en verder wordt verwezen, te verzenden.

 1.5. Gelijktijdig met de verzending van de bestelling aanvaardt de Hersteller dat de bevestiging van de bestelling door de Verkoper per e-mail wordt verzonden naar het adres dat door de Verkoper is opgegeven tijdens zijn registratie op de Site of, indien dit hiervan afwijkt, naar het e-mailadres dat tijdens het daaropvolgende aankoopproces is opgegeven.

1.6. De Hersteller is als enige verantwoordelijk voor alle kosten voor de verbinding met de Site via internet, inclusief telefoongesprekken, volgens de tarieven, die worden toegepast door de door de Hersteller zelf gekozen operator.

 1. Kenmerken van de Producten en hun beschikbaarheid in de verschillende geografische gebieden

2.1. De Producten worden verkocht met de kenmerken beschreven op de Site en in overeenstemming met de Verkoopvoorwaarden van de Verkoper, gepubliceerd op de Site op het moment dat de Bestelling door de Hersteller wordt verzonden. De afbeeldingen en reproducties van de Producten op de Site zijn slechts indicatief en kunnen de kenmerken ervan niet correct weergeven.

2.2. Prijzen, Producten die op de Site te koop worden aangeboden en/of hun kenmerken kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd. Alvorens de bestelling te verzenden overeenkomstig punt 3 hieronder, wordt de Hersteller uitgenodigd om de uiteindelijke verkoopprijs te controleren.

2.3 De Site is wereldwijd toegankelijk. De Producten die op de Site beschikbaar zijn, kunnen echter alleen worden geleverd in België.

 

 1. Hoe de Producten te kopen – Voltooiing van elke individuele koopovereenkomst

3.1. De voorstelling van de Producten op de Site vormt slechts een uitnodiging aan de Hersteller om een contractueel aankoopvoorstel te formuleren en niet een aanbod aan het publiek.

3.2. De door de Hersteller via de Site naar de Verkoper verzonden aankooporder heeft de waarde van een contractueel voorstel en wordt beheerst door deze Verkoopsvoorwaarden die de Hersteller op het moment van en door het doorgeven van de bestelling aan de Verkoper verklaart volledig en zonder voorbehoud te aanvaarden. Alvorens over te gaan tot de aankoop van de Producten door het versturen van de bestelbon, zal de Hersteller gevraagd worden om deze Verkoopsvoorwaarden zorgvuldig te lezen en te aanvaarden.

3.3. De Hersteller kan voor elk Product, dat op de Site aanwezig en beschikbaar is, een aankooporder plaatsen met een maximum van 10 (tien) stuks. Elk misbruik of wangedrag van de Hersteller zal leiden tot het blokkeren van de account.

3.4. De bestelling van de Hersteller wordt door de Verkoper aanvaard, na uitvoering van de controles bedoeld in artikel 1.2 hierboven, door de Verkoper die de Hersteller, op het e-mailadres dat hij bij de registratie op de Site heeft opgegeven, een e-mail stuurt ter bevestiging van de bestelling zelf, die de link bevat naar de tekst van deze Verkoopsvoorwaarden, de samenvatting van de geplaatste bestelling en de beschrijving van de kenmerken van het bestelde Product. De bestelling van de Hersteller en de desbetreffende bevestiging van de bestelling zullen door de Verkoper elektronisch worden opgeslagen in zijn informaticasysteem. De Hersteller kan dit aanvragen via de rubriek "Contacteer ons".

3.5. Elk contract voor de aankoop van de Producten wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat de Hersteller de orderbevestiging van de Verkoper per e-mail ontvangt. Op de tussen Verkoper en Hersteller gesloten koopovereenkomst is Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken - Verdrag van Wenen van 1980.

 1. Selectie- en aankoopprocedure van de Producten

4.1. De Producten, die op de Site worden gepresenteerd, kunnen worden gekocht door de Producten te selecteren, die voor de Hersteller van belang zijn en ze in het daarvoor bestemde virtuele winkelwagentje te plaatsen. Om de aankoop uit te voeren, zal de Hersteller worden uitgenodigd om (i) zich te registreren op de Site, met opgave van de gevraagde gegevens, waaronder het BTW-nummer, of (ii) in te loggen, indien de Hersteller reeds geregistreerd is en de Verkoper de in het vorige artikel 1.2. vermelde controles heeft uitgevoerd, en de Hersteller zal gevraagd worden om het adres te bevestigen waar de geselecteerde Producten moeten worden afgeleverd, het facturatieadres en een telefoonnummer waar hij kan worden gecontacteerd voor alle communicatie met betrekking tot de gedane aankopen.

 

De Hersteller zal een samenvatting zien van de uit te voeren bestelling, die tot op het moment van verzending van de bestelling kan worden gewijzigd. De Hersteller moet, na zorgvuldige lezing, deze Verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk goedkeuren door middel van het daartoe bestemde selectievakje op de Site en ten slotte door middel van de knop "Bestelling", en deze laatsten zullen definitief aan de Verkoper worden toegestuurd en zullen de in de vorige paragraaf 3.2. van deze Voorwaarden beschreven effecten hebben. De Hersteller zal ook gevraagd worden om uit de beschikbare verzend- en betalingswijzen te kiezen. De Hersteller zal, door middel van een veilige verbinding, de voor de betaling noodzakelijke gegevens doorgeven. Om boekhoudkundige en administratieve redenen behoudt de Verkoper zich het recht voor om de door de Hersteller opgegeven gegevens te controleren. Indien de betaling met een creditcard gebeurt, wordt het aankoopbedrag uitsluitend gedebiteerd op het moment van bevestiging van de Verkoper aan de Hersteller van de verzending van de bestelling.

 1. Levering en aanvaarding van de Producten

5.1. De Site geeft de louter indicatieve beschikbaarheid en levertijden van de Producten aan.

5.2 De Verkoper zal alles in het werk stellen om de op de Site aangegeven levertijden na te leven. In geval van niet-uitvoering van de bestelling door de Verkoper, bij wijze van voorbeeld als gevolg van de niet-beschikbaarheid, zelfs indien tijdelijk, van het Product, zal de Verkoper de Hersteller hiervan schriftelijk in kennis stellen en zal hij de reeds door hem betaalde bedragen voor de betaling van het Product terugbetalen in overeenstemming met de volgende paragraaf 5.3.

 

5.3. De verzending van de door de Hersteller bestelde Producten zal worden uitgevoerd volgens de modaliteit, die door de Hersteller is gekozen uit de op het moment van de bestelling beschikbare en op de Site aangegeven modaliteiten. De Hersteller verbindt zich ertoe onmiddellijk te controleren of de levering alle en alleen de gekochte Producten omvat en de Verkoper zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van elk gebrek in de ontvangen Producten of van elke niet-conformiteit ervan met de bestelling, volgens de procedure bedoeld in het artikel 8 van deze Verkoopsvoorwaarden. Het gebrek aan dergelijke mededeling impliceert dat de Producten als aanvaard worden beschouwd. Als de verpakking of het omhulsel van de door de Hersteller bestelde Producten duidelijk beschadigd aankomt op de plaats van bestemming, wordt de Hersteller uitgenodigd om de levering door de vervoerder/verzender te weigeren of de levering "onder voorbehoud" te aanvaarden.

 1. Prijzen, verzendkosten, belastingen en toeslagen

6.1. De prijs van de Producten (hierna "Prijs") is de prijs die op de Site is aangegeven op het moment van verzending van de bestelling door de Hersteller. De prijzen zijn inclusief standaard verpakkingskosten, BTW (indien van toepassing) en eventuele indirecte belastingen (indien van toepassing). Verzendkosten zijn uitgesloten van de Prijs en de Hersteller gaat ermee akkoord om de relevante bedragen, die op de Site zijn aangegeven aan de Verkoper te betalen, naast de prijs van de Producten. Specifieke en tijdelijke campagnes/aanbiedingen die een uitzondering vormen op de verzendkosten, die af en toe door de Verkoper op de Site worden gepubliceerd en die altijd worden berekend en afgetrokken voordat de bestelling door de Verkoper aan de Hersteller wordt bevestigd.

6.2. De Hersteller zal aan de Verkoper de totale prijs inclusief BTW moeten betalen, zoals vermeld in de bestelling en in de orderbevestiging die de Verkoper per e-mail aan de Hersteller stuurt.

6.3. Eventuele extra kosten, lasten, belastingen en/of heffingen die een bepaald land van toepassing kan verklaren op de onder deze Verkoopvoorwaarden bestelde Producten zijn uitsluitend voor rekening van de Hersteller.

6.4. De Hersteller verklaart dat een gebrek aan kennis van de in de voorgaande paragrafen 6.2. en 6.3. bedoelde kosten, lasten, rechten, belastingen en/of heffingen, op het moment van verzending van een bestelling aan de Verkoper, geen reden kan zijn voor beëindiging van de verkoop en de hiervoor genoemde kosten op geen enkele wijze in rekening kunnen worden gebracht aan de Verkoper.

 1. Betalingen

7.1. De betaling van de prijs van de via de Site gekochte Producten moet samen met de orderbevestiging van de Verkoper aan de Hersteller worden voldaan. De Hersteller aanvaardt uitdrukkelijk dat de uitvoering van de bestelling door de Verkoper zal aanvangen wanneer de prijs van het (de) gekochte Product(en) op de rekening-courant van de Verkoper wordt gecrediteerd.

7.2. Betaling kan worden gedaan door middel van de beschikbare betaalmethoden (bij wijze van voorbeeld Creditcard). De Verkoper kan aanvullende betalingsmethoden toestaan, die hij aangeeft in het betalingsgedeelte van de Site.

7.3. Als de betaling met een creditcard gebeurt, aanvaardt de Hersteller dat de creditcardgegevens rechtstreeks worden meegedeeld aan de door de Verkoper aangewezen operator, die de inning van de betalingen verzorgt. De verzonden gegevens worden in beveiligde modus verzonden, door middel van een versleutelde overdracht van gegevens. De Hersteller erkent dat de Verkoper op geen enkel moment toegang heeft tot creditcardgegevens via zijn informaticasysteem, waarbij hij de Verkoper specifieke procedures laat instellen om ervoor te zorgen dat de enige aangewezen operator toegang heeft tot de gegevens.

7.4. Bij de verzending zal de Verkoper de factuur, in elektronisch formaat, beschikbaar stellen op het voor de Hersteller gereserveerde gedeelte van de Site.

 1. Conventionele garantie

8.1. De Verkoper past vrijwillig een conventionele garantie toe (hierna "Garantie") en garandeert de conformiteit van de Producten gedurende een periode van 24 maanden  vanaf de datum van de levering van de Producten. Voormelde garantie is nietig als het Product wordt gebruikt op een wijze, die strijdig is met het normaal gebruik ervan of met de instructies/waarschuwingen, die worden verstrekt door de Koper of meegedeeld in de illustratieve documentatie, op de tags of etiketten.


8.2. Deze garantie wordt niet verleend als de Hersteller de niet-conformiteit van de Producten niet meedeelt aan de Verkoper binnen een termijn van 2 maanden vanaf het ogenblik waarop de Hersteller het heeft vastgesteld of normaal gesproken had moeten opmerken. Het wordt aanbevolen om de Verkoper te informeren via de contacten die beschikbaar zijn op de Site onder de rubriek "Contact", met vermelding van de geconstateerde niet-conformiteit, evenals de bijbehorende documentatie die vermeld staat op het retourformulier (minstens 1 (één) foto van het Product, de orderbevestiging van de Verkoper en / of de ontvangstbevestiging).

8.3. Na ontvangst van het formulier en de bijbehorende documentatie zal de Verkoper de door de Hersteller via zijn hulpdienst gemelde non-conformiteit beoordelen en zal hij beslissen of hij de terugzending van de Producten toestaat door de Hersteller een antwoord te geven op het door de laatste verstrekte e-mailadres. De toestemming om de Producten te retourneren houdt op geen enkele wijze een erkenning van niet-conformiteit in, waarvan het bestaan kan worden vastgesteld na de terugzending van de Producten. De Producten waarvoor de Verkoper de terugzending heeft toegestaan, moeten door de Hersteller worden geretourneerd binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving van de niet-overeenstemming, samen met een kopie van de kennisgeving van de toestemming, met gebruikmaking van de in het volgende artikel 9.2. bedoelde retourprocedure.

 1. Herroepingsrecht en retourrecht

9.1. De Hersteller heeft het recht om zonder boete binnen de termijn van 14 (veertien) dagen vanaf de dag van levering van de Producten, om welke reden dan ook en zonder dat hij zijn beslissing op enigerlei wijze hoeft te verantwoorden, te herroepen op grond van deze Verkoopvoorwaarden.

Het herroepingsrecht en de wijze van terugzending van de Producten worden geregeld overeenkomstig de bepalingen van dit artikel. De Hersteller moet naar de voor hem gereserveerde zone gaan en de knop "Retourzending" selecteren voor de bestelling die hij wenst terug te sturen, en vervolgens het formulier invullen en de reden voor de retourzending aangeven. De Hersteller ontvangt dan een automatische acceptatiemail met instructies voor de afhandeling van de retourzending direct op de website van de vervoerder. De Hersteller moet het verzendetiket uitprinten dat in zijn privéruimte beschikbaar is, in overeenstemming met de te retourneren bestelling. Het verzendlabel moet worden aangebracht op het pakket dat bij de koerier moet worden afgeleverd. De ontvangen Producten zullen worden gecontroleerd door de Verkoper en, indien aanvaard, zal een terugbetaling worden gedaan, die automatisch zal worden uitgevoerd met behulp van dezelfde betalingsmethode die door de Hersteller wordt gebruikt.

 1. Aansprakelijkheid voor schade door defecte Producten

10.1. Voor alle schade veroorzaakt door gebreken in de Producten zijn de bepalingen van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor gebrekkige producten van toepassing.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. De Hersteller verklaart op de hoogte te zijn gesteld dat alle handelsmerken, namen, alsmede alle onderscheidende tekens, namen, afbeeldingen, foto's, geschreven tekst of afbeeldingen die op de Site worden gebruikt of betrekking hebben op de Producten, de exclusieve eigendom zijn en blijven van de Verkoper en/of zijn rechtverkrijgenden, zonder dat de Hersteller enig recht kan ontlenen aan de toegang tot de Site en/of de aankoop van de Producten.

11.2. De inhoud van de Site mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, elektronisch of op conventionele wijze worden overgedragen, gewijzigd of gebruikt voor enig doel zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Verkoper.

 1. Consumentengegevens en bescherming van persoonsgegevens

12.1. Om verder te kunnen gaan met de registratie, het doorsturen van de bestelling en dus het afsluiten van deze overeenkomst worden sommige persoonlijke gegevens gevraagd aan de Hersteller via de Site. De Hersteller erkent dat de verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden geregistreerd en gebruikt door de Verkoper (als onafhankelijke verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens overeenkomstig het privacybeleid, zoals hieronder gedefinieerd), in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juli 2018 bettreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, de EU-verordening 2016/679, alsmede enige andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna gezamenlijk "Privacybeleid" genoemd), voor het uitvoeren van elke aankoop die via de Site wordt gedaan en, onder voorbehoud van hun uitdrukkelijke toestemming, voor marketing- en/of profileringsdoeleinden en voor alle andere activiteiten zoals aangegeven in de specifieke privacyverklaring die aan de Hersteller wordt verstrekt via de Site (met inbegrip van het bijbehorende betalingsportaal) op het moment van inschrijving.

12.2. De Hersteller verklaart en garandeert dat de persoonlijke gegevens die tijdens het registratie- en aankoopproces aan de Verkoper zijn verstrekt, juist en correct zijn.

12.3. De Hersteller kan te allen tijde zijn persoonlijke gegevens die aan de Verkoper zijn verstrekt, bijwerken en/of wijzigen via het betreffende gedeelte van de Site "Mijn account" dat toegankelijk is na verificatie.

12.4. Voor meer informatie over de manier waarop de persoonlijke gegevens van de Hersteller worden verwerkt, gaat u naar het gedeelte “Privacybeleid”.

 

 1. Veiligheid

13.1. De Verkoper neemt maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen mogelijk verlies, vervalsing, manipulatie en oneigenlijk en/of onrechtmatig gebruik door derden.

13.2. In het bijzonder maakt de Verkoper met betrekking tot gegevens over betalingen per creditcard gebruik van de diensten van operatoren die technologische systemen gebruiken om de hoogste graad van betrouwbaarheid, veiligheid, bescherming en vertrouwelijkheid bij de overdracht van informatie via internet te garanderen.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

14.1. Elke verkoopovereenkomst, die wordt gesloten tussen de Verkoper en de Hersteller op grond van deze Verkoopsvoorwaarden wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wet.

14.3 Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel.